Kallelse till kårstämma i Växjö Scoutkår den 4 mars klockan 16:30

 växjöklubba

 

Alla som den 31 december 2016 var medlem i Växjö Scoutkår plus förälder till scouter kallas härmed till ordinarie kårstämma i Växjö Scoutkår.

Stämman hålls söndag 2016-03-04 kl. 16.30​ på scoutlokalen Bergendalska gården. Det kommer att bjudas på fika.

Dagordning finns nedan. Övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på www.vaxjoscoutkar.se senast 25 februari och även finnas tillgängliga på BG.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.
Enligt stadgarna ska förslag från medlem (motion) som ska behandlas på kårstämman vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman (19 februari). Motioner kan skickas via e-post till sekreterare@vaxjoscoutkar.se, per post till Växjö Scoutkår, Norra Esplanaden 34, 35234 Växjö eller lämnas i brevinkastet på BG.

Vi behöver fler krafter till vårt glada gäng!
Vi behöver fler händer, hammare, huvuden och annat för att fortsätta utveckla Växjö Scoutkår. Utöver att vara scoutledare så finns det ett antal arbetsgrupper där vi alltid behöver nytt folk:

  • Aktivitetsgruppen.​ För dig som vill jobba med aktiviteter för scouter, scoutfamiljer och ledare.
  • Lokalgruppen​. För dig som vill hjälpa till att underhålla och reparera våra lokaler
  • Eller är du en fena på nåt speciellt som du vet/tror vi kan ha nytta av i kåren?
  • Eller kanske skulle du vilja vara med och styra skutan och ta plats i vår kårstyrelse?

Oavsett vad så är ingången valberedningen@vaxjoscoutkar.se. Det går bra att tipsa om andra personer också!!
Välkomna säger kårstyrelsen!

 

 

KÅRSTÄMMA I VÄXJÖ SCOUTKÅR

DAGORDNING
§ 18027. Mötets öppnanden
§ 18028. Val av mötesordförande
§ 18029. Val av mötessekreterare
§ 18030. Justering av röstlängden
§ 18031. Val av två protokolljusterare
§ 18032. Frågan om stämman behörigen sammankallats
§ 18033. Föredragning av kårens
a. verksamhetsberättelse (bilaga 1),
b. resultaträkning och balansräkning (bilaga 2)
c. revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2016
§ 18034. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av
ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende verksamhetsåret 2016
§ 18035. Beslut om disposition av kårens resultat avseende verksamhetsåret 2016
§ 18036. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
§ 18037. Fastställande av
a. kåravgifter
b. verksamhetsplan samt
c. budget avseende verksamhetsåret 2017 (bilaga 3)
§ 18038. Val av kårordförande och vice kårordförande
§ 18039. Val av övriga styrelseledamöter
§ 18040. Val av kårfunktionärer
§ 18041. Val av revisorer och revisorssuppleanter
§ 18042. Val av valberedning till kårstämma 2018
§ 18043. Val av kårens delegater till distriktsstämman 2017
§ 18044. Övriga frågor
§ 18045. Stämmans avslutande

Handlingar med mera:

[bifogade-filer]